Είδη συνδέσμων - σύνδεση προτάσεων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Τα είδη των συνδέσμων

o  Συμπλεκτικοί: και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ.

 Διαχωριστικοί: ή, είτε.

 Αντιθετικοί:     μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μολονότι, μόνο.

o  Συμπερασματικοί:   λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που.

o  Επεξηγηματικός:     δηλαδή.

o  Ειδικοί:   πως, που, ότι.

o  Χρονικοί:όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν (πριν να), μόλις, προτού,

ωσότου, όποτε, όσο που.

o  Αιτιολογικοί:   γιατί, επειδή, αφού (και το ποιητικό τι).

o  Υποθετικοί:     αν, σαν, άμα.

o  Τελικοί:   να, για να.

 Αποτελεσματικοί:    ώστε, που.

o  Διστακτικοί:    μη (ν), μήπως.

 Συγκριτικός:    παρά.

Η σύνδεση των προτάσεων

Οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

α) ασύνδετο σχήμα
β) παρατακτική σύνδεση ή παράταξη
γ) υποτακτική σύνδεση ή υπόταξηα) Ασύνδετο σχήμα έχουμε όταν οι προτάσεις μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να έχουν ανάμεσά τους κάποιο σύνδεσμο.

π.χ. Τα σύννεφα ήρθαν, ο ήλιος χάθηκε, η βροχή άρχισε.β) Παρατακτική σύνδεση ή παράταξη έχουμε όταν συνδέονται μεταξύ τους όμοιες προτάσεις με συνδέσμους παρατακτικούς (συμπλεκτικούς,αντιθετικούςδιαχωριστικούςσυμπερασματικούς).

π.χ.
- Διάβαζε και άκουγε μουσική.
- Έφυγε, αλλά επέστρεψε σύντομα.γ) Υποτακτική σύνδεση ή υπόταξη έχουμε όταν συνδέονται μεταξύ τους μια ανεξάρτητη (κύρια) πρόταση και μια εξαρτημένη (δευτερεύουσα). 

π.χ. Είπε ότι τον γνωρίζει

Μπορεί μια δευτερεύουσα πρόταση να εξαρτάται από άλλη δευτερεύουσα, η οποία συνδέεται υποτακτικά με την κύρια. 

π.χ. 

Έφτασε νύχτα, γιατί ήταν αργά, όταν ξεκίνησε.
     (κύρια)      (δευτερεύουσα) (δευτερεύουσα)

Η σύνδεση των προτάσεων γίνεται με υποτακτικούς συνδέσμους (ειδικούςαιτιολογικούςτελικούς,αποτελεσματικούςενδοιαστικούςυποθετικούς,χρονικούς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου